Betrouwbare klantbeoordelingen met KiyOh

Privacybeleid voor klantbeoordelingen 

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van DTG bv en moet worden beschouwd als een aanvulling op de

Disclaimer & Privacy- en Cookiestatement van DTG bv. In dit Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle Persoonsgegevens van Gebruikers die wij in het kader van onze Dienst verwerken.

Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geeft u toestemming om Uw Persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor Uw eigen administratie.

1. Verwerker

Verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens is:

DTG bv

Herikerbergweg 88

1101 CM Amsterdam

Tel : (013) 700 97 09

Kamer van Koophandel nummer: 27198207.

De functionaris gegevensbescherming is bereikbaar via privacy@dtg.nl.

2. Welke gegevens verwerkt DTG en voor welk doel

2.1     DTG verwerkt de Persoonsgegevens die de Gebruiker bij de plaatsing van de Review invult op de Website. Het gaat om de volgende Persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres (verplicht).

2.2           De door u ingevulde Persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die u op de Website heeft ingevuld, worden    gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:

(i)                             Uw naam en woonplaats worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;

(ii)                            de Review wordt samen met uw voornaam en woonplaats gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op                           de website en in zoekmachines van de door DTG bekend gemaakte partners; Uw emailadres wordt niet gepubliceerd.

(iii)                          Uw naam en e-mailadres kunnen worden gebruikt voor het behandelen van vragen en/of klachten, het                                  verstrekken van de door u aangevraagde informatie en om contact met u op te nemen in geval van klachten of                   vragen over uw Review.

2.3                 DTG kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen Persoonsgegevens linkt aan haar eigen klantgegevens en                 zodoende achterhaalt dat de Review van u afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat het Bedrijf als gevolg van de Review              contact met u opneemt.

2.4                 Gedurende de periode dat uw Review via onze Dienst wordt gepubliceerd worden uw Persoonsgegeven door ons opgeslagen        en verwerkt. Indien en zodra uw Review wordt verwijderd, zullen wij ook uw Persoonsgegevens verwijderen.

2.5                 DTG kan de Persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van          de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.

2.6                 Via de Website verwerkt DTG verder IP-adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te      controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor         hetzelfde bedrijf plaatst. Na een periode van 3 maanden worden deze verwijderd of geanonimiseerd.

3. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

3.1           Via onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl) kunt u bij ons een verzoek indienen om uw Persoonsgegevens in te zien, te      ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Op uw verzoek zullen wij eventuele wijzigingen ook doorgeven aan het Bedrijf die                uw Review heeft gepubliceerd. We zullen uw verzoeken steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen       een maand na ontvangst van het verzoek, te informeren over het vervolg dat we aan het verzoek hebben gegeven. Indien wij    uw verzoek niet inwilligen zullen we dat altijd nader toelichten.

3.2           Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw Persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt U  eveneens contact opnemen met onze klantenservice (info@klantenvertellen.nl). Wij zullen het bezwaar onverwijld, in ieder    geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende Persoonsgegevens verwijderen.

3.3           Eventuele wijzigingen, verwijderingen of andere beperkingen in het gebruik van uw Persoonsgegevens zullen worden  verwerkt in uw Review en worden doorgegeven aan het Bedrijf die uw Review heeft gepubliceerd.

3.4           Indien u klachten heeft over de wijze waarop wij Uw Persoonsgegevens verwerken of uw verzoeken behandelen, kunt u                contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming (privacy@dtg.nl). Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt     u natuurlijk altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens          (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.

3.5           Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze klantenservice           (info@klantenvertellen.nl).

4. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken

5. Overgang van overneming

Indien DTG een of meer onderdelen of activa van haar onderneming (waaronder de Dienst) overdraagt aan een derde, kunnen de daarmee verband houdende (persoons)gegevens eveneens worden overgedragen aan deze derde. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal dit bekend worden gemaakt op de Website. Voor zover u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u de Dienst beëindigen of ons verzoeken om uw Persoonsgegevens te verwijderen

V22jun19