Betrouwbare klantbeoordelingen met KiyOh

PRIVCACYBELEID

Dit Privacybeleid is een bijlage bij de Gebruiksvoorwaarden van KiyOh BV. In het Privacybeleid wordt gebruik gemaakt van de in artikel 1 van de Gebruiksvoorwaarden opgenomen definities. Het Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van onze Dienst verwerken. Door een Review te plaatsen en op de ‘verzend’ button te klikken geef je toestemming om je persoonsgegevens, in overeenstemming met dit Privacybeleid, te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacybeleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
KiyOh B.V., gevestigd aan de Hub van Doorneweg 169, Tilburg , in geschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 55043399, is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van je persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens..

2. Welke gegevens verwerkt KiyOh en voor welk doel
2.1    KiyOh verwerkt persoonsgegevens die je in het kader van de Review invult op de Website. Het kan daarbij onder meer gaan om de volgende persoonsgegevens: naam, woonplaats, e-mailadres, geslacht en leeftijdscategorie.
2.2    De door jou ingevulde persoonsgegevens en persoonlijke informatie worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
(i)    de gegevens worden samen met de Review verstrekt aan het Bedrijf waarop de Review toeziet;
(ii)    de Review wordt samen met de door KiyOh geselecteerde persoonlijke informatie (waaronder mede, doch niet uitsluitend, kan worden begrepen voornaam en woonplaats) gepubliceerd op de website van het Bedrijf en op de website en in zoekmachines van de door KiyOh bekend gemaakte partners;
(iii)    KiyOh kan je persoonsgegevens gebruiken voor het behandelen van je vragen en/of klachten, het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie en om contact met je op te nemen in geval van klachten over je Review;
(iv)    per e-mail versturen van de nieuwsbrief of aanbiedingen, nieuws of tips van KiyOh, uitsluitend indien je daarom hebt verzocht.
2.3    KiyOh kan niet uitsluiten dat het Bedrijf de in de Review opgenomen persoonsgegevens linkt aan de haar eigen klantgegevens en zodoende achterhaalt dat de Review van jouw afkomstig is. De mogelijkheid bestaat dat de het bedrijf als gevolg van de Review contact met je opneemt
2.4    KiyOh kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.
2.5    Via de Website verwerkt KiyOh IP adressen van Gebruikers. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te controleren of de Dienst op rechtmatige wijze wordt gebruikt en de Gebruiker bijvoorbeeld niet meerdere Reviews voor hetzelfde bedrijf plaatst.

3. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

4. Inzagerecht, verwijdering en vragen
Je kan via onze klantenservice (info@kiyoh.nl) een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit e-mail adres kan je ook gebruiken voor andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.

5. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

6. Overgang van overneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van KiyOh kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming (waaronder de Dienst) worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij je hierover via de Website tijdig informeren. Indien je het niet eens bent met deze overdracht, kan je natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen.

Tilburg, mei 2015

Copyright © 2008 - 2017 KiyOh  |  Meld misbruik  -  Disclaimer  -  Gebruikersvoorwaarden  -  Contact  -  FAQ